มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2504-7788 โทรสาร: 0-2503-3548
e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th 
(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มในข้อ 1

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (เวลา 18.00 น.) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ "รับสมัครงาน"

คำตอบ : การชำระเงินผ่านทางระบบ Application ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินตาม QR Code ที่กำหนดไว้ในใบชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น. เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน และให้เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 130 บาท ประกอบด้วย 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 100  บาท และ ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  http://stou.thaijobjob.com

คำตอบ : มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ "รับสมัครงาน"

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob