ระบบรับสมัคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิปริญญาตรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลาง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (อัตรากลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สถานตรวจสอบภายใน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกร กองกฎหมาย 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อัตรากลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา - อัตรากลาง (ปริญญาตรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (อัตรากลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตรากลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สถานวิเทศสัมพันธ์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (อัตรากลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) 


วุฒิปริญญาโท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิจัย สถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา - อัตรากลาง (ปริญญาโท)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และรายละเอียดกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรายละเอียดการสอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(สวัสดิการประกันสังคม)