ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (DOVID-19)) พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (DOVID-19)) พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เปลียนเเปลงสถานที่สอบเฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์วิทยพัฒนร มสธ.อุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เปลียนเเปลงสถานที่สอบเฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์วิทยพัฒนร มสธ.อุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย