สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
 

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 

ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กองการเจ้าหน้าที่ 9/9 หมู่ 9
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
โทร 02-504-7170
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ขายวันปิดรับสมัคร - 26 มีนาคม 2563)  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://stou.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ขายวันรับชำระค่าสมัครสมัคร - 27 มีนาคม 2563)  ภายในเวลาทำการของธนาคารเเต่ละสาขานั้นๆ
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก   จำนวน 30 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนให้ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 17 เมษายน  2563 ที่เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ "รับสมัครงาน"
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองการเจ้าหน้าที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 คุณปภัชญา มีสมบูรณ์ โทร 02-504-7170
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob